ELS CONDICIONS I CONDICIONS SEGÜENTS SOBRE L’ÚS DE AUSFF.COM.AU (TAMBÉ ES FA REFERÈNCIA A AQUÍ COM A AUSFF); LA FINALITZACIÓ DEL PROCÉS DE REGISTRE CONSTITUIRÀ LA VOSTRA ACCEPTACIÓ ALS TERMES I CONDICIONS PROPORCIONATS A continuació. PODEN SER CONDICIONS ADDICIONALS SUBMINISTRADES A TOTS AUSFF.COM.AU, QUE REGIU L'ÚS DE FUNCIONS, CARACTERÍSTIQUES, INFORMACIÓ I APLICACIONS PARTICULARS DISPONIBLES A TRAVÉS D'AUSFF.COM.AU

1. El client constitueix i nomena Ausff.com.au, actuant a través de qualsevol de les seves persones autoritzades com a agent veritable i lícit per a la recepció de correu, la realització del despatx de duana, la preparació de documents d’enviament, amb ple poder per actuar com tal com ho permeti la llei per als propòsits específics enumerats en aquesta secció, inclosa la preparació, sense limitacions, d'un certificat d'origen, factura de via aèria, declaracions personalitzades o qualsevol altre document necessari per enviar mercaderies al client.

2. Ausff.com.au es proporciona exclusivament per a l'ús dels clients actuals i potencials d'Ausff per interactuar amb Ausff i no pot ser utilitzat per cap altra persona o entitat ni per a cap altre propòsit.

3. El client dóna ple consentiment a Ausff.com.au per enviar per correu electrònic qualsevol oferta promocional o relacionada amb el compte. Si voleu eliminar el client de la llista de correu, si us plau contacti'ns.

4. En consideració a l’ús d’Ausff.com.au, haureu de proporcionar certa informació actual, completa i precisa sobre vosaltres quan Ausff ho demani i mantenir i actualitzar aquesta informació segons sigui necessari per mantenir-la actualitzada, completa i precisa. En cas que qualsevol informació que proporcioneu durant el registre original o al vostre compte sigui inexacta, Ausff es reserva el dret de cancel·lar el vostre compte immediatament i el vostre dret a utilitzar Ausff.com.au.

5. El client reconeix que té el deure i l'únic responsable de proporcionar tota la informació requerida per les lleis i regulacions d'Austràlia, així com de mantenir tots els registres que exigeixin les lleis duaneres o d'altres agències governamentals.

6. El client és l'únic responsable de mantenir la confidencialitat de la vostra contrasenya i compte i de qualsevol de les activitats que es realitzin sota el vostre compte. El client ha de notificar immediatament a Ausff.com.au qualsevol ús no autoritzat del vostre compte o qualsevol altre incompliment de la seguretat que conegueu. Fins que no es notifiqui a Ausff.com.au, per escrit, un incompliment de la seguretat, seguirà sent responsable de qualsevol ús no autoritzat del servei a través del seu compte. Ausff.com.au no serà responsable dels danys derivats d'un error o omissió derivats del fet que el client proporcioni informació falsa o incorrecta o de no proporcionar tota la informació necessària.

7. A petició vostra, Ausff.com.au enviarà tots els paquets a l’adreça que vau registrar a Ausff.com.au. No s’enviaran paquets fins que no s’hagin pagat tots els costos d’enviament i despeses d’emmagatzematge (si n’hi hagi) i s’hagi aprovat tota la documentació aplicable.

8. Ausff.com.au es reserva el dret d'obrir i inspeccionar tots els articles lliurats al vostre nom sense previ avís.

9. Ausff no es fa responsable del servei d'enviament real triat pel client (AusPost, FedEx, TNT, DHL, etc.). El client està subjecte a tots els termes i condicions del servei d’enviament seleccionat (AusPost, FedEx, TNT, DHL, etc.). El client és responsable de garantir que el paquet es pugui enviar a causa de la seva mida i volum. Cal informar qualsevol problema amb un paquet rebut dins dels 10 dies posteriors al lliurament.

10. L'ús d'Ausff.com.au està subjecte a totes les lleis i regulacions locals, estatals, nacionals i internacionals aplicables, incloses, entre d'altres, a tota Austràlia. regulacions postals i totes les normatives establertes per jurisdiccions estrangeres a través de les quals envieu. Accepteu no utilitzar Ausff.com.au per a fins il·legals ni enviar materials prohibits o restringits; o interferir o interrompre les xarxes connectades a Ausff.com.au o infringir les regulacions, polítiques o procediments d’Ausff o intentar obtenir accés no autoritzat a altres comptes, sistemes informàtics o xarxes connectades a Ausff.com.au mitjançant l’explotació de contrasenyes o qualsevol altre significa; o assetjar o interferir en l’ús i gaudi d’Ausff d’un altre usuari. L’incompliment de l’anterior pot comportar la cancel·lació sense previ avís.

11. Ausff.com.au no envia cap a cap dels països següents: Algèria; Ghana; Indonèsia; Nigèria, Filipines.

12. El client és l'únic responsable de declarar el valor correcte de cada paquet a l'efecte dels impostos especials, els impostos i els impostos. A més, el client és responsable de declarar els drets de duana al seu propi país i de totes les despeses d’enviament (fins i tot si el transportista l’avalua posteriorment); aquest impost o càrrecs s’afegeixen als honoraris que Ausff.com.au obté pel seu servei d’enviament de paquets / correu. Ausff.com.au no garanteix el lliurament de paquets que no compleixin la normativa d’importació del país al qual s’envien ni d’Austràlia. normativa d’exportació. És responsabilitat del client conèixer la normativa per als seus enviaments. El client és l'únic responsable de les sancions emeses per les autoritats duaneres.

13. El client realitzarà pagaments per enviament i ingressos des del seu propi compte, el compte haurà de tenir el mateix nom que el compte Ausff.com.au. Ausff.com.au es reserva el dret de posar el compte en espera de seguretat a causa de la discrepància de qualsevol compte. El client ha de proporcionar una còpia de dos documents d’identificació vàlids per a qualsevol persona que hagi efectuat el pagament o que aparegui al compte d’Ausff.com.au. No es permeten comptes duplicats (per exemple, diversos comptes pagats des del mateix compte de PayPal). Els usuaris existents tampoc no poden afegir el seu nom a cap altre compte.

14. Ausff.com.au no acceptarà articles lliurats COD (reemborsament). Ausff.com.au no acceptarà el lliurament de béns prohibits ni de béns clarament danyats. Aquests lliuraments seran retornats, rebutjats i retornats al remitent. Ausff.com.au no acceptarà l’enviament a ningú en nom vostre, tret que l’enviament s’adreça a la vostra bústia de C / O.

15. Ausff.com.au pot finalitzar l’ús que feu d’Ausff.com.au en qualsevol moment i amb efectivitat immediata, a la sola discreció d’Ausff, si la vostra conducta no s’ajusta als presents Termes i Condicions. Ausff.com.au no serà responsable davant vostè ni cap tercer per la finalització del seu ús d'Ausff.com.au. En cas d’oposar-vos a algun d’aquests termes i condicions, el vostre únic recurs és deixar immediatament l’ús d’Ausff.com.au i notificar a Ausff.com.au la vostra finalització d’ús. En acabar l’ús que feu d’Ausff.com.au, el vostre dret a utilitzar Ausff.com.au cessarà immediatament. Després de la cancel·lació o finalització de l'ús d'Ausff.com.au, Ausff es reserva el dret a 1. Cobrar tarifes estàndard per correu o paquets que encara arribin amb el vostre nom, o 2. Tornar els articles al remitent o destruir-los.

16. Ausff.com.au permet la CONSOLIDACIÓ DE PAQUETS. Ausff.com.au no es fa responsable de la manca de contingut de cap paquet a causa de la sol·licitud de consolidació i sense la prova del que realment es va rebre. Ausff es reserva el dret d’eliminar tots els catàlegs durant la consolidació.

17. El client ha de notificar-ho immediatament a Ausff.com.au en cas de rebre un paquet incorrecte. Ausff.com.au reemborsarà al client l’enviament a l’adreça correcta. Si ens posem en contacte amb un client pel que fa a la recepció d’un paquet incorrecte, el client està obligat a informar de tota la informació factual sobre el que s’ha rebut. En cas que es comprovi que s’ha rebut un article incorrecte i que el client no el reenviarà, ens reservem el dret de tancar el compte.

18. En cas de pèrdua o dany dels paquets, utilitzeu el vostre compte per presentar una reclamació. Totes les reclamacions de paquets perduts o danyats s’han de comunicar a Ausff.com.au dins dels 10 dies posteriors a la recepció del paquet. Haureu de demostrar el valor introduït per factura o comanda. Les reclamacions falses cobraran un cost mínim de 5.00 dòlars per les despeses d’Ausff.com.au per a la investigació.

19. Ausff.com.au tindrà un embargament general sobre totes i cadascuna de les propietats (i documents relacionats) del Client, en la seva possessió, custòdia o control, per a totes les reclamacions per càrrecs, despeses o avenços acumulats o incorreguts per Ausff .com.au en relació amb qualsevol servei de reenviament de correu proporcionat al Client i, si aquesta reclamació roman insatisfeta durant 6 mesos, Ausff.com.au pot vendre en una subhasta pública o venda privada, sense més avís al Client, la mercaderia, la mercaderia i / o mercaderia, segons sigui necessari per satisfer aquest embargament. Ausff.com.au aplicarà els ingressos nets d'aquesta venda al pagament de l'import degut a Ausff.com.au. Qualsevol excedent d’aquesta venda es transmetrà al Client; no obstant això, el Client serà responsable de qualsevol deficiència en els ingressos nets de les vendes per pagar la quantitat que es deu a Ausff.com.au.

20. En cap cas, Ausff.com.au serà responsable davant de ningú per cap dany indirecte, punitiu, especial, exemplar, incidental, conseqüent o d’altres tipus (inclosos els beneficis perduts) derivats de la realització d’Ausff.

21. El client indemnitzarà i mantindrà indemne Ausff.com.au de qualsevol reclamació, incloses les despeses legals incorregudes en la defensa d’aquestes reclamacions, derivades de la transmissió del paquet / correu enviat pel client a través d’Ausff.com. au.

22. Ausff s’excusarà del compliment de les seves obligacions, totalment o parcialment, en virtut d’aquest Acord si el fracàs o la impossibilitat d’executar-lo es produeix per motiu de Força Major, tal com s’utilitza en aquest document, significant actes de Déu, foc, inundació o altres catàstrofes naturals, interrupcions elèctriques, comunicacions o altres serveis públics, emergències nacionals, pertorbacions civils, insurreccions, disturbis, guerres (declarades o no declarades), epidèmies, vagues o conflictes laborals, accions, restriccions del mineral d’una autoritat governamental o causes que no siguin raonables control de Ausff.com.au.

23. El client declara i garanteix a Ausff.com.au que ni vosaltres ni cap persona que actuï en nom vostre és una persona o entitat descrita a la secció 1 de l’Ordre executiva: no bloqueja la propietat i prohibeix les transaccions amb persones que es comprometen, amenaçades amb comprometre’s, o Donar suport al terrorisme.

24. Ausff.com.au NO proporciona cap reembossament tret que el problema ens sigui originari. Ausff NO proporcionarà cap servei ni reembossament si el client ha proporcionat cap informació incorrecta.

25. No recopilem ni processem de cap manera categories especials de dades personals identificades al GDPR, incloses dades que revelen origen racial o ètnic, opinions polítiques, creences religioses o filosòfiques, o pertinença a sindicats, o dades genètiques, dades biomètriques per al finalitat d’identificar de manera única una persona física, dades sobre salut o dades sobre la vida sexual o l’orientació sexual d’una persona física.

No recopilem ni processem de cap manera dades personals relacionades amb condemnes penals i delictes.

26. Compartir dades personals:

Proveïdors de tercers. Podem proporcionar dades personals a tercers per al seu processament en realitzar funcions en nom nostre (per exemple, logística, assegurances, pagaments, seguretat, anàlisi de dades, enquestes, etc.). En aquests casos, els proveïdors hauran de contractarment la protecció de dades personals contra processos addicionals (inclosos els propòsits de màrqueting) i la transferència d’acord amb aquesta Declaració de privadesa i les lleis aplicables. Això pot incloure transferències o transferències posteriors a tercers que es trobin fora de l’EEE i fora d’Austràlia. En aquestes circumstàncies, es realitzaran les proteccions pertinents aprovades segons el RGPD per protegir les vostres dades personals. Segons determinades lleis de protecció de dades, inclòs el GDPR, AUSFF és responsable si un proveïdor extern que hem contractat per processar dades personals incompleix les seves obligacions de protecció de dades.

27. TOLERÀNCIA ZERO PER AL FRAU

Tenim tolerància zero per a qualsevol tipus d’ús fraudulent del nostre servei.

Això inclou:

 • Utilitzant el nostre servei per enviar articles comprats de manera fraudulenta.
 • Utilitzar mètodes de pagament robats o obtinguts de manera fraudulenta per pagar els serveis o enviaments d’Ausff.
 • Representar malament la vostra adreça d’Ausff com a adreça comercial.
 • Sol·licitar o rebre diners o pagaments per serveis o béns.
 • Intentar accedir als comptes financers d’Ausff o intentar explotar el nostre lloc web de qualsevol manera.

AUSFF PODRÀ FER FUTURS CANVIS O MODIFICACIONS A TALS TERMES I CONDICIONS EN QUALSEVOL MOMENT SENSE AVÍS, I LA VOSTRA VISUALITZACIÓ O ÚS D'AUSFF.COM.AU CONSTITUIRÀ EL VOSTRE ACORD SOBRE ELS CANVIS I MODIFICACIONS.

Articles prohibits i restringits

La llista següent és un mostreig no exclusiu d’articles restringits, que no es poden enviar o, segons el país de destinació, pot requerir una llicència d’importació, documentació addicional i / o causar problemes i retards durant la revisió duanera del vostre enviament. :

 • Articles combustibles i inflamables com ara pintures, olis, encenedors, perfums, esmalt d'ungles, etc.
 • Materials a pressió, com ara aerosol per a cabells, crema per afaitar o llaunes de qualsevol tipus, i materials perillosos com combustibles, productes químics o explosius.
 • Armes de foc, armament i els seus components i peces, inclosos els equips militars, policials i tàctics de qualsevol tipus, armes, rèpliques d'armes, accessoris d'armes, components d'armes (revistes, clips i sistemes de ferrocarril), municions, ganivets amb pales de més de 6 ″, espases, arcs compostos, ballestes, armes de descàrrega com ara bastons de xoc o pistoles atordidores, eines per a armes o peces de pistola, mires òptiques, mires làser, mires nocturnes, ulleres de visió nocturna, manilles i altres sistemes de retenció i equips de vigilància. Bàsicament, si es pot utilitzar com a arma, no l’enviarem.
 • Productes agrícoles com plantes, llavors, fruites i fruits secs.
 • Estan prohibits els aliments peribles de qualsevol tipus.
 • Els animals i productes fets amb pell d’animals estan prohibits a la majoria de països.
 • Alcohol de qualsevol quantitat, productes de tabac i nicotina de qualsevol tipus, inclosos els cigarrets electrònics i els seus components.
 • Efectiu, moneda, mandats de diners, targetes de crèdit i dèbit (incloses les prepagades), lingots i metalls preciosos, xecs de caixers, esborranys bancaris, bons al portador, segells i monedes col·leccionables, bitllets de loteria o aparells de joc i accessoris.
 • Les joies i les pedres precioses estan restringides a alguns països i només són assegurables fins a un màxim de 500 dòlars. Qualsevol enviament de joies que superi el límit de transport de 500 dòlars no estarà assegurat i el client assumeix tot el risc de pèrdua per sobre d’aquest límit.
 • Els medicaments amb recepta estan prohibits.
 • La pornografia està prohibida a la majoria de països.