ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟDIΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΥΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ AUSFF.COM.AU (ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΕΔΩ ΩΣ "AUSFF"). ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΘΑ ΣΥΝΕΧΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟDIΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟDIΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ AUSFF.COM.AU ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΑΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΜΕΣΩ AUSFF.COM.AU

1. Ο πελάτης συνιστά και διορίζει το Ausff.com.au, ενεργώντας μέσω οποιουδήποτε από τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα του ως αληθινού και νόμιμου αντιπροσώπου για την παραλαβή αλληλογραφίας, την εκτέλεση εκτελωνισμού, την προετοιμασία αποστολών, με πλήρη πληρεξούσιο να ενεργήσει ως στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο για τους συγκεκριμένους σκοπούς που απαριθμούνται στην παρούσα Ενότητα, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της προετοιμασίας ενός πιστοποιητικού προέλευσης, ενός αεροπορικού λογαριασμού, τελωνειακών δηλώσεων ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου απαιτείται για την αποστολή εμπορευμάτων στον πελάτη.

2. Το Ausff.com.au παρέχεται αποκλειστικά για τη χρήση τρεχόντων και δυνητικών πελατών της Ausff για αλληλεπίδραση με την Ausff και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

3. Ο Πελάτης δίνει πλήρη συγκατάθεση στο Ausff.com.au να στείλει email με προσφορές ή σχετικές με λογαριασμό προσφορές. Εάν ο πελάτης επιθυμεί να αφαιρεθεί από τη λίστα αλληλογραφίας παρακαλώ επικοινωνήσετε μαζί μας.

4. Σε σχέση με τη χρήση του Ausff.com.au, πρέπει να παρέχετε ορισμένες τρέχουσες, πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με εσάς όταν σας ζητηθεί να το κάνετε από την Ausff και να διατηρήσετε και να ενημερώσετε αυτές τις πληροφορίες, όπως απαιτείται, για να τις διατηρήσετε ενημερωμένες, πλήρεις και ακριβείς. Σε περίπτωση που οποιεσδήποτε πληροφορίες παρέχονται από εσάς κατά την αρχική εγγραφή σας ή είστε ο Λογαριασμός μου είναι ανακριβείς, η Ausff διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει αμέσως τον λογαριασμό σας και το δικαίωμά σας να χρησιμοποιήσετε το Ausff.com.au.

5. Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι έχει καθήκον και ευθύνεται αποκλειστικά για την παροχή όλων των πληροφοριών που απαιτούνται από τους νόμους και κανονισμούς της Αυστραλίας, καθώς και για τη διατήρηση όλων των αρχείων, όπως απαιτείται βάσει των νόμων περί τελωνείων ή άλλων κρατικών υπηρεσιών.

6. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασης και του λογαριασμού σας και για οποιαδήποτε και όλες τις δραστηριότητες που συμβαίνουν στο λογαριασμό σας. Ο πελάτης πρέπει να ειδοποιήσει το Ausff.com.au αμέσως για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας ή για οποιαδήποτε άλλη παραβίαση ασφάλειας που σας γνωρίζει. Μέχρι να ενημερωθεί γραπτώς το Ausff.com.au για παραβίαση της ασφάλειας, θα παραμείνετε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της υπηρεσίας μέσω του λογαριασμού σας. Το Ausff.com.au δεν θα είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε ζημιά από σφάλμα ή παράλειψη που προκύπτει από πελάτη που παρέχει ψευδείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή για την παράλειψη παροχής όλων των απαραίτητων πληροφοριών.

7. Κατόπιν αιτήματός σας, το Ausff.com.au θα αποστείλει όλα τα πακέτα στη διεύθυνση που έχετε δηλώσει στο Ausff.com.au. Κανένα πακέτο δεν θα αποσταλεί έως ότου πληρωθούν όλα τα έξοδα αποστολής και τα έξοδα αποθήκευσης (εάν υπάρχουν) και εγκριθεί όλα τα ισχύοντα έγγραφα.

8. Το Ausff.com.au διατηρεί το δικαίωμα να ανοίξει και να επιθεωρήσει όλα τα αντικείμενα που παραδόθηκαν στο όνομά σας χωρίς να σας ειδοποιήσει.

9. Η Ausff δεν φέρει ευθύνη για την πραγματική υπηρεσία αποστολής που έχει επιλέξει ο πελάτης (AusPost, FedEx, TNT, DHL κ.λπ.). Ο πελάτης υπόκειται σε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της επιλεγμένης υπηρεσίας αποστολής (AusPost, FedEx, TNT, DHL κ.λπ.). Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση ότι το πακέτο μπορεί να αποσταλεί λόγω του μεγέθους και του όγκου του. Οποιοδήποτε πρόβλημα με ένα ληφθέν πακέτο πρέπει να αναφερθεί εντός 10 ημερών από την παράδοση.

10. Η χρήση του Ausff.com.au υπόκειται σε όλους τους ισχύοντες τοπικούς, πολιτειακούς, εθνικούς και διεθνείς νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά σε όλη την Αυστραλία. ταχυδρομικούς κανονισμούς και όλους τους κανονισμούς που καθορίζονται από ξένες δικαιοδοσίες μέσω των οποίων στέλνετε. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε το Ausff.com.au για παράνομους σκοπούς ή να αποστείλετε απαγορευμένα ή περιορισμένα υλικά. ή για παρέμβαση ή διακοπή δικτύων που συνδέονται με το Ausff.com.au ή παραβίαση των κανονισμών, πολιτικών ή διαδικασιών της Ausff ή απόπειρα απόκτησης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε άλλους λογαριασμούς, συστήματα υπολογιστών ή δίκτυα που συνδέονται με το Ausff.com.au μέσω εξόρυξης κωδικού πρόσβασης ή οποιουδήποτε άλλου που σημαίνει; ή παρενόχληση ή παρέμβαση στη χρήση και απόλαυση του άλλου χρήστη από το Ausff. Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω μπορεί να οδηγήσει σε ακύρωση χωρίς προειδοποίηση.

11. Το Ausff.com.au δεν αποστέλλει καμία από τις ακόλουθες χώρες: Αλγερία. Γκάνα; Ινδονησία Νιγηρία, Φιλιππίνες.

12. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη δήλωση της σωστής αξίας κάθε πακέτου για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, φόρους και φόρους. Επιπλέον, ο πελάτης είναι υπεύθυνος για τη δήλωση του δασμού στη χώρα του / της και για όλα τα έξοδα αποστολής (ακόμη και αν αξιολογηθεί αργότερα από τον μεταφορέα). Οι εν λόγω δασμοί ή επιβαρύνσεις είναι επιπλέον των αμοιβών που κερδίζει το Ausff.com.au για την υπηρεσία προώθησης πακέτων / ταχυδρομείου. Το Ausff.com.au δεν εγγυάται την παράδοση πακέτων που δεν συμμορφώνονται με τους κανονισμούς εισαγωγής της χώρας στην οποία αποστέλλονται ή την Αυστραλία. κανονισμοί για τις εξαγωγές. Είναι ευθύνη του πελάτη να βρει τους κανονισμούς για τις αποστολές του. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τυχόν κυρώσεις που εκδίδονται από τις τελωνειακές αρχές.

13. Ο πελάτης πραγματοποιεί πληρωμές για τα ταχυδρομικά τέλη και τις καταθέσεις από τους δικούς του λογαριασμούς, ο λογαριασμός πρέπει να είναι με το ίδιο όνομα με τον λογαριασμό Ausff.com.au. Το Ausff.com.au διατηρεί το δικαίωμα να θέσει λογαριασμό σε αναστολή ασφαλείας λόγω της ασυμφωνίας σε οποιονδήποτε λογαριασμό. Ο πελάτης οφείλει να παράσχει αντίγραφο δύο έγκυρων εγγράφων ταυτότητας για οποιοδήποτε άτομο που πραγματοποίησε την πληρωμή ή είναι καταχωρημένο στον λογαριασμό Ausff.com.au. Δεν επιτρέπονται διπλότυποι λογαριασμοί (για παράδειγμα, πολλοί λογαριασμοί πληρώνονται από τον ίδιο λογαριασμό PayPal). Οι υπάρχοντες χρήστες δεν μπορούν επίσης να προσθέσουν το όνομά τους σε άλλο λογαριασμό.

14. Το Ausff.com.au δεν θα δεχτεί αντικείμενα που παραδόθηκαν COD (Αντικαταβολή). Το Ausff.com.au δεν θα δεχτεί την παράδοση αγαθών που απαγορεύονται ή αγαθά που είναι σαφώς κατεστραμμένα. Οποιαδήποτε τέτοια παράδοση θα επιστραφεί, θα απορριφθεί και θα επιστραφεί στον αποστολέα. Το Ausff.com.au δεν θα δεχτεί παράδοση σε κανέναν εκ μέρους σας, εκτός εάν η παράδοση απευθύνεται στο γραμματοκιβώτιό σας C / O.

15. Το Ausff.com.au μπορεί να τερματίσει τη χρήση του Ausff.com.au ανά πάσα στιγμή και να ισχύει αμέσως, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Ausff σε περίπτωση που η συμπεριφορά σας δεν συμμορφώνεται με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις. Το Ausff.com.au δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι εσάς ή τρίτου μέρους για τον τερματισμό της χρήσης του Ausff.com.au από εσάς. Εάν αντιταχθείτε σε οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, η μόνη σας λύση είναι να διακόψετε αμέσως τη χρήση του Ausff.com.au και να ενημερώσετε το Ausff.com.au για τον τερματισμό της χρήσης σας. Μόλις τερματιστεί η χρήση του Ausff.com.au, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιήσετε το Ausff.com.au θα παύσει αμέσως. Μετά την ακύρωση ή τον τερματισμό της χρήσης του Ausff.com.au, η Ausff διατηρεί το δικαίωμα να 1. Χρεώσει τις τυπικές χρεώσεις για τα ταχυδρομεία ή τα πακέτα που παραμένουν στο όνομά σας ή 2. Επιστρέψτε τα αντικείμενα στον αποστολέα ή καταστρέψτε τα.

16. Το Ausff.com.au επιτρέπει ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ. Το Ausff.com.au δεν είναι υπεύθυνο για την απώλεια περιεχομένου οποιουδήποτε πακέτου λόγω του αιτήματος ενοποίησης και χωρίς την απόδειξη του τι πραγματικά ελήφθη. Η Ausff διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει όλους τους καταλόγους κατά την ενοποίηση.

17. Ο πελάτης πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως το Ausff.com.au σε περίπτωση παραλαβής λανθασμένου πακέτου. Το Ausff.com.au θα αποζημιώσει τον πελάτη για αποστολή στη σωστή διεύθυνση. Εάν επικοινωνήσουμε με έναν πελάτη σχετικά με τη λήψη λανθασμένου πακέτου, ο πελάτης υποχρεούται να αναφέρει όλες τις πραγματικές πληροφορίες σχετικά με το τι έλαβε. Σε περίπτωση που επαληθευτεί ότι ελήφθη λάθος στοιχείο και ο πελάτης δεν θα προωθήσει το αντικείμενο, διατηρούμε το δικαίωμα να κλείσουμε τον λογαριασμό.

18. Σε περίπτωση χαμένων ή κατεστραμμένων πακέτων, χρησιμοποιήστε τον λογαριασμό σας για να υποβάλετε αξίωση. Όλες οι αξιώσεις για χαμένα ή κατεστραμμένα πακέτα πρέπει να αναφέρονται στο Ausff.com.au εντός 10 ημερών από την παραλαβή του πακέτου. Πρέπει να αποδείξετε την τιμή που καταχωρίσατε με τιμολόγιο ή παραγγελία. Οι ψευδείς αξιώσεις θα χρεωθούν με ελάχιστο κόστος 5.00 $ για τα έξοδα Ausff.com.au για διερεύνηση.

19. Το Ausff.com.au θα έχει γενική εμπράγματη ευθύνη σε οποιοδήποτε και σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία (και έγγραφα που σχετίζονται με αυτό) του Πελάτη, στην κατοχή, την επιμέλεια ή τον έλεγχό του, για όλες τις αξιώσεις για χρεώσεις, έξοδα ή προκαταβολές που έχουν προκύψει από την Ausff ή .com.au σε σχέση με οποιαδήποτε υπηρεσία προώθησης αλληλογραφίας που παρέχεται στον Πελάτη και εάν αυτή η αξίωση παραμένει μη ικανοποιημένη για 6 μήνες το Ausff.com.au μπορεί να πουλήσει σε δημόσιο πλειστηριασμό ή ιδιωτική πώληση, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση στον Πελάτη, τα αγαθά, τα είδη και / ή εμπορεύματα, όπως μπορεί να είναι απαραίτητο για την ικανοποίηση τέτοιων προνομίων. Το Ausff.com.au θα εφαρμόσει τα καθαρά έσοδα αυτής της πώλησης στην πληρωμή του ποσού που οφείλεται στο Ausff.com.au. Οποιοδήποτε πλεόνασμα από αυτήν την πώληση θα μεταδοθεί στον Πελάτη. Ωστόσο, ο Πελάτης θα είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ανεπάρκεια των καθαρών πωλήσεων για την αποπληρωμή του οφειλόμενου ποσού στο Ausff.com.au.

20. Σε καμία περίπτωση το Ausff.com.au δεν θα φέρει ευθύνη σε κανέναν για οποιαδήποτε έμμεση, τιμωρητική, ειδική, παραδειγματική, παρεπόμενη, επακόλουθη ή άλλη ζημία οποιουδήποτε τύπου ή είδους (συμπεριλαμβανομένων των χαμένων κερδών) από την απόδοση της Ausff.

21. Ο Πελάτης αποζημιώνει και κρατά το Ausff.com.au αβλαβές από οποιεσδήποτε και όλες τις αξιώσεις, συμπεριλαμβανομένων των νομικών τελών που προκύπτουν για την υπεράσπιση έναντι των εν λόγω αξιώσεων, από τρίτα μέρη που προκύπτουν από τη διαβίβαση του πακέτου / αλληλογραφίας που έστειλε ο πελάτης μέσω του Ausff.com. au.

22. Ο Ausff θα απαλλαγεί από την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, εν όλω ή εν μέρει, βάσει της παρούσας Συμφωνίας, εάν η αποτυχία ή η αδυναμία εκτέλεσης προκαλείται από λόγους ανωτέρας βίας, όπως χρησιμοποιείται εδώ, που σημαίνει πράξεις του Θεού, πυρκαγιά, πλημμύρα ή άλλα φυσικές καταστροφές, ηλεκτρικές, επικοινωνίες ή άλλες διακοπές λειτουργίας, εθνικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, αστικές αναταραχές, εξεγέρσεις, ταραχές, πολέμους (δηλωμένοι ή αδήλωτοι), επιδημίες, απεργίες ή εργασιακές διαφορές, ενέργειες, περιορισμούς μεταλλεύματος μιας κυβερνητικής αρχής ή αιτίες που δεν εμπίπτουν στο εύλογο έλεγχος του Ausff.com.au.

23. Ο Πελάτης δηλώνει και εγγυάται στο Ausff.com.au ότι ούτε εσείς ούτε οποιοδήποτε άτομο που ενεργεί για λογαριασμό σας είστε πρόσωπο ή οντότητα που περιγράφεται στην Ενότητα 1 της Εκτελεστικής Εντολής Χωρίς αποκλεισμό περιουσίας και απαγόρευση συναλλαγών με άτομα που δεσμεύονται, απειλούν να δεσμευτούν, ή υποστήριξη της τρομοκρατίας.

24. Το Ausff.com.au ΔΕΝ παρέχει επιστροφή χρημάτων, εκτός εάν το ζήτημα προήλθε από εμάς. Η Ausff ΔΕΝ θα παρέχει καμία υπηρεσία ΚΑΙ επιστροφή χρημάτων εάν ο πελάτης έχει παράσχει ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ λάθος πληροφορίες.

25. Δεν συλλέγουμε ενεργά ούτε επεξεργαζόμαστε με άλλο τρόπο ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, όπως προσδιορίζονται στον ΓΚΠΔ, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συνδικαλιστικά μέλη ή γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα για σκοπός της μοναδικής ταυτοποίησης ενός φυσικού προσώπου, δεδομένων σχετικά με την υγεία ή δεδομένων σχετικά με τη σεξουαλική ζωή ενός φυσικού προσώπου ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό.

Δεν συλλέγουμε ή επεξεργαζόμαστε με άλλο τρόπο προσωπικά δεδομένα σχετικά με ποινικές καταδίκες και αδικήματα.

26. Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων:

Πάροχοι τρίτων. Ενδέχεται να παρέχουμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτους για την επεξεργασία τους κατά την εκτέλεση λειτουργιών εκ μέρους μας (για παράδειγμα, logistics, ασφάλιση, πληρωμές, ασφάλεια, ανάλυση δεδομένων, έρευνες και ούτω καθεξής). Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι πάροχοι θα υποχρεωθούν συμβατικά να προστατεύσουν τα προσωπικά δεδομένα από πρόσθετη επεξεργασία (συμπεριλαμβανομένου και για σκοπούς μάρκετινγκ) και να μεταφέρουν σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου και τους ισχύοντες νόμους. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει μεταφορές ή μεταβιβάσεις σε τρίτους που βρίσκονται εκτός του ΕΟΧ και εκτός Αυστραλίας. Υπό αυτές τις συνθήκες, θα ληφθούν σχετικές προστασίες που έχουν εγκριθεί βάσει του GDPR για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σύμφωνα με ορισμένους νόμους περί προστασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του GDPR, η AUSFF ευθύνεται εάν ένας τρίτος πάροχος που έχουμε δεσμεύσει για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για προστασία δεδομένων.

27. Μηδενική ανοχή για απάτη

Έχουμε μηδενική ανοχή για κάθε είδους δόλια χρήση της υπηρεσίας μας.

Αυτό περιλαμβάνει:

 • Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία μας για αποστολή αντικειμένων που αγοράστηκαν με δόλο.
 • Χρησιμοποιώντας κλεμμένους ή λανθασμένα ληφθέντες τρόπους πληρωμής για την πληρωμή υπηρεσιών ή αποστολών Ausff.
 • Παραπλανητική παρουσίαση της διεύθυνσης Ausff ως επαγγελματικής διεύθυνσης.
 • Επιλογή ή λήψη χρημάτων ή πληρωμών για υπηρεσίες ή αγαθά.
 • Απόπειρα απόκτησης πρόσβασης σε οικονομικούς λογαριασμούς της Ausff ή απόπειρα εκμετάλλευσης της ιστοσελίδας μας με οποιονδήποτε τρόπο.

Η AUSFF ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟ CONΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ AUSFF.COM.AU ΘΑ ΣΥΝΕΧΕΙ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.

Απαγορευμένα και Περιορισμένα στοιχεία

Η ακόλουθη λίστα είναι μια μη αποκλειστική δειγματοληψία αντικειμένων που είτε είναι περιορισμένα, δεν μπορούν να αποσταλούν ή, ανάλογα με τη χώρα προορισμού σας, μπορεί είτε να απαιτούν άδεια εισαγωγής, πρόσθετα έγγραφα και / ή να προκαλέσουν προβλήματα και καθυστερήσεις κατά τον τελωνειακό έλεγχο της αποστολής σας :

 • Εύφλεκτα και εύφλεκτα είδη, όπως χρώματα, λάδια, αναπτήρες, αρώματα, βερνίκια νυχιών κ.λπ.
 • Υλικά υπό πίεση όπως ψεκασμός μαλλιών, κρέμα ξυρίσματος ή δοχεία ψεκασμού οποιουδήποτε τύπου και επικίνδυνα υλικά όπως καύσιμα, χημικά ή εκρηκτικά.
 • Πυροβόλα όπλα, όπλα και τα εξαρτήματα και μέρη τους, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικού, αστυνομικού και τακτικού εξοπλισμού οποιουδήποτε είδους, όπλα, αντίγραφα όπλων, αξεσουάρ όπλων, εξαρτήματα όπλων (περιοδικά, κλιπ και σιδηροδρομικά συστήματα), πυρομαχικά, μαχαίρια με λεπίδες άνω των 6 ″, σπαθιά, σύνθετα τόξα, εγκάρσια τόξα, όπλα εκκένωσης, όπως στυλεό σοκ ή όπλα αναισθητοποίησης, εργαλεία για όπλα ή εξαρτήματα όπλων, οπτικά πεδία, θέες λέιζερ, νυχτερινά αξιοθέατα, γυαλιά νυχτερινής όρασης, χειροπέδες και άλλους περιορισμούς και εξοπλισμό παρακολούθησης. Βασικά, εάν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως όπλο, δεν θα το στείλουμε.
 • Γεωργικά προϊόντα όπως φυτά, σπόροι, φρούτα και ξηροί καρποί.
 • Απαγορεύονται τα ευπαθή τρόφιμα οποιουδήποτε τύπου.
 • Ζώα και προϊόντα που κατασκευάζονται με γούνα ζώων απαγορεύονται στις περισσότερες χώρες.
 • Αλκοόλ οποιασδήποτε ποσότητας, καπνού και προϊόντων νικοτίνης οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών τσιγάρων και των συστατικών τους.
 • Μετρητά, νόμισμα, χρηματικές εντολές, πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες (συμπεριλαμβανομένων προπληρωμένων καρτών), ράβδους και πολύτιμα μέταλλα, επιταγές ταμίας, τραπεζικά σχέδια, ομόλογα κομιστών, συλλεκτικά γραμματόσημα και νομίσματα, λαχεία ή συσκευές τυχερών παιχνιδιών και σύνεργα.
 • Τα κοσμήματα και οι πολύτιμοι λίθοι περιορίζονται σε ορισμένες χώρες και μπορούν να ασφαλιστούν μόνο έως 500 $ κατ 'ανώτατο όριο. Τυχόν αποστολές κοσμημάτων που υπερβαίνουν το όριο μεταφοράς $ 500 δεν θα είναι ασφαλισμένες και ο πελάτης αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο απώλειας πάνω από αυτό το όριο.
 • Απαγορεύεται η συνταγογράφηση φαρμάκων.
 • Η πορνογραφία απαγορεύεται στις περισσότερες χώρες.